Abbandono rifiuti

Ordinanza divieto di abbandono dei rifiuti

pdfordinanza_n._8.pdf